Εθνικά προγράμματα επιδοτήσεωνΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΣΠΑ

για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

 

Α. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.                                           .

Δικαιούχοι: Οι Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕεξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000,00 ευρώ έως  200.000,00 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες  - Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους, εφόσον επισυνάψουν και ένα προφίλ της επιχείρησής τους στο: gatzea@gmail.com

Β. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

 

Στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι - Τομείς: υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων.
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης (2018), ως εξής:
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ.
  • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ.
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000,00 ευρώ έως  150.000,00 ευρώ

Επιδότηση 50% 

Επιδοτούμενες  - Επιλέξιμες Δαπάνες

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης – έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας)
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Γενικά και για τα δυό Προγράμματα

Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Πολύ Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δλδ 19/12/2018.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους, εφόσον επισυνάψουν και ένα προφίλ της επιχείρησής τους στο: gatzea@gmail.com

 


 

Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Έκτακτη Ενημέρωση: Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η πολύ-αναμενόμενη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη Δράση: «Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)» 

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης δυνητικού Δικαιούχου είναι από 80% έως και 100% και η ενίσχυση δύναται να ανέρχεται από 25.000 (για φορείς ΚΑλΟ με μηδενικό κύκλο εργασιών) έως και 200.000,00 ευρώ. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ικανοποιητικός και με μία καλή πρόταση έχετε τη δυνατότητα και αξίωση για να κερδίσετε την χρηματοδότηση που τόσο χρειάζεστε.

 

Η ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ με Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000061012071 είναι ο ιδανικός σας συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό πιστοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπου χάρη στην εμπειρία του φορέα του ίδιου και των στελεχών, της κατάφερε να έρθει πρώτη πανελλαδικά συγκεντρώνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία στην πρόσκληση για τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Απόφαση 8.10804/26-11-2018 του Υφ. Εργασίας έλαβε βαθμολογία 81,6 με τον δεύτερο εγκεκριμένο να λαμβάνει  βαθμολογία 63,4.

 

Μαζί θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε της ανάγκες σας και να συντάξουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση.

 

Επειδή το ενδιαφέρον από τους φορείς ΚΑλΟ θα είναι μεγάλο και μας αρέσει να δουλεύουμε κοιτώντας και την τελευταία λεπτομέρεια, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή.  Σας προτείνουμε/συστήνουμε είτε μαζί μας είτε με κάποιον που εμπιστεύεστε και γνωρίζεται πως έχει τις ικανότητες που χρειάζονται να ξεκινήσετε άμεσα τις διαδικασίες για να είστε έτοιμοι.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια βοήθεια στο τηλέφωνο 2421041499 και στο email: gatzea@gmail.com. Πληροφορίες Κων. Μοράρος&  Βαγγέλης Θέος

 

 


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com