Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα και υποστήριξη στις επιθεωρήσεις.Το ΕΛΟΤ 1429:2008 έχει εκπονηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αποτελεί το εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν όσοι οργανισμοί επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα με τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

 

Το πρότυπο αφορά στην καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών και όχι σύστημα διαχείρισης έργων ή επαγγελματικής επάρκειας.

 

Οι απαιτήσεις του προτύπου, ανάλογα με το είδος των έργων που υλοποιούν οι οργανισμοί, πρέπει να συνδυασθούν με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:

 

·         ΕΛΟΤ 1431-1:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής

·         ΕΛΟΤ 1431-2:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

·         ΕΛΟΤ 1431-3:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ιδία μέσα

 

 • : σε οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, το μέγεθος ή την κατηγορία των υλοποιούμενων έργων.

Οργανισμοί υλοποίησης έργων δημοσίου χαρακτήρα μπορεί να είναι κρατικοί φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες Δημοσίου Χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα και Σωματεία με συγκεκριμένους κοινωφελείς σκοπούς.

 

 • Η ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038 (ΦΕΚ 1914/Β/08.09.2009) ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1429:2008 για τους δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007- 2013.

Ωστόσο εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ένας οργανισμός επιλέγει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 προκειμένου να τυποποιήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και να αξιοποιήσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τους διατιθέμενους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους επιτυγχάνοντας την αύξηση της απορροφητικότητας αλλά και την επίτευξη των στόχων του έργου.

 

Τα στάδια που ακολουθούνται για τη ανάπτυξη και εφαρμογή του ISO 9001:2015 είναι:

 

·         Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των έργων δημοσίου χαρακτήρα

·         Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων που τηρούνται με τις απαιτήσεις του προτύπου

·         Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη

·         Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος

·         Εφαρμογή του συστήματος

·         Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο

·         Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com