Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως. Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων.

 

 • : σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

 

Οφέλη: Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 

o   Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

o   Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

o   Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.

o   Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.

o   Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (RiskAssessment)

o   Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

o   Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.

o   Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.

o   Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.

o   Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

 

 

Τα στάδια που ακολουθούνται για τη ανάπτυξη και εφαρμογή του ISO 9001:2015 είναι:

o   Διενέργεια Διαγνωστικής Μελέτης με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης εφαρμόζοντας τη μέθοδο GAP Analysisκαι τη σύνταξη ActionPlan.

o   Καθορισμός Πολιτικής Ποιότητας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Στόχων, Οργανωτικής Δομής (εφόσον δεν υπάρχει), Ερωτηματολογίου Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών.

o   Ανάπτυξη Διαδικασιών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και της Διοίκησης με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων και τον σχεδιασμό νέων.

o   Εκπαίδευση Εφαρμογής του προσωπικού στις νέες διαδικασίες και έντυπα.

o   Δοκιμαστική Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

o   Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και σύνταξη Πλάνου Ενεργειών.

o   Έλεγχος υλοποίησης του Πλάνου Ενεργειών.

o   Διενέργεια Επιθεώρησης Πιστοποίησης.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com