Τεχνική υποστήριξη για χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτωνΕκπόνηση,Σύνταξη προτάσεων, Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενωνπρογραμμάτων – Europeanprojects για:  Ε.Σ.Π.Α. (Τομεακών και Περιφερειακών), Leader, Interreg, Horizon 2020, Erasmus, CreativeEuropeκ.λ.π.

Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας μίας  επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μίας σύμπραξης  για συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική μελέτη, συμπληρωμένα Τεχνικά Δελτία   και υποβολή του στον αρμόδιο φορέα. Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Project Management) στην υλοποίηση της πρότασης (Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο). Υποστήριξη στη διαχείριση με την συμπλήρωση και αποστολή των μηνιαίων τριμηνιαίων αναφορών και γενικά ότι προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης του κάθε Έργου.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com